Ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστημα πληροφοριών ικανό να συλλέγει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να διαχειρίζεται, να αναλύει και να απεικονίζει χωρικά σχετικά δεδομένα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η χρήση drones διευκολύνει τη διαδικασία αυτή. Αυτό γίνεται μέσω ψηφιακής χαρτογράφησης της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς η ψηφιακή μοντελοποίηση σε 2D Orthomosaics & 3D Modeling είναι δυνατή με κατάλληλη κάμερα. Η χρήση τους αποφέρει επίσης σημαντικά οφέλη στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα κτηματολόγια, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.α. καθώς οι εφαρμογές για συλλογή δεδομένων, είναι πλέον πολύ εύκολες και ακριβείς.

Τα πάντα γίνονται σε ελάχιστο χρόνο και δεν απαιτείται επανδρωμένο σκάφος. Σε όλους τους σχετικούς τομείς όπως η γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η εξόρυξη, η τοπογραφία, τα ακίνητα, οι κατασκευές κλπ., τα drones μπορούν να σας παρέχουν μέτρηση υψηλής ακρίβειας και συλλογή δεδομένων στο σντομότερο χρονικό διάστημα όπου το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο.